Zapytanie ofertowe z dnia 21.03.2017 na przeprowadzenie szkoleń zaodowych

Dotyczące przeprowadzenia szkoleń zawodowych, w związku z realizacją projektu pn. „SKILLS – skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim” w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Zapytanie-ofertowe-z-dnia-21.03.2017-wraz-z-załącznikami

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress