Projekt pt.: „Pewnie na rynku pracy”

Pewnie na rynku pracy to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju we współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału prozatrudnieniowego, aktywności zawodowej oraz rozwinięcie i wzmocnienie kompetencji związanych z efektywnym poruszaniem się po rynku pracy osób powyżej 29 roku życia.

Analiza problemu bezrobocia oraz bierności zawodowej w powiecie pszczyńskim wskazuje, że aż ponad 42 % ogółu osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy stanowią osoby powyżej 50 roku życia. Równie dużą grupą są osoby długotrwale bezrobotne przez okres co najmniej 12 miesięcy co stanowi 30 % ogółu zarejestrowanych.

Trudna sytuacja osób powyżej 50 roku życia na lokalnym rynku wynika w dużej mierze z braku kwalifikacji, zniechęcenia przez nieskuteczne poszukiwanie pracy oraz braku wsparcia do podejmowania aktywności. W przypadku bezrobotnych kobiet kolejnym czynnikiem, który uniemożliwia podjęcie pracy jest rodzicielstwo. W trudnej sytuacji zawodowej znajdują się także osoby niepełnosprawne, które ze względu na bariery, w tym architektoniczne, mają ograniczony dostęp do wsparcia aktywizacyjnego zawodowo.

Dlatego istotna jest pomoc w zdiagnozowaniu własnych potrzeb w zakresie aktywności na rynku pracy poprzez identyfikację kwalifikacji zawodowcach i poznanie własnej ścieżki zawodowej. Osoby poszukające pracy potrzebują wsparcia w obszarze samodzielnego poruszania po lokalnym rynku pracy. Uczestnictwo w projekcie zapewni osobie poszukującej pracy wszelkiego wsparcia oraz umożliwi powrót na rynek pracy.

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie łącznie 65 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z terenu powiatu pszczyńskiego. Grupą docelową projektu są:

 • kobiety;
 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby pozostające bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy);
 • osoby z wykształceniem niższym niż podstawowym, ponadpodstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym
 • osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z różnych form wsparcia między innymi z:

 • warsztatów aktywizacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego;
 • treningu umiejętności i kompetencji społecznych;
 • warsztatów z zakresu równości szans i niedyskryminacji;
 • indywidualnego wsparcia zawodowego;
 • indywidualnych konsultacji psychologicznych;
 • indywidualnego pośrednictwo pracy;
 • wsparcia opiekuna motywacyjnego;
 • kursów kwalifikacyjnych.

Zapewniamy także:

 • zwrot kosztów dojazdu;
 • catering w postaci ciepłych posiłków i przerw kawowych;
 • staże zawodowe przy wsparciu trenera pracy;
 • stypendium stażowe;
 • badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu;
 • prace interwencyjne przy wsparciu trenera pracy;
 • dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych;
 • profesjonalną kadrę trenerską i doświadczonych doradców zawodowych/psychologów oraz pośredników pracy.

Wszystkie informacje dotyczące naboru: regulamin naboru, formularze rekrutacyjne, zasady uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie http://pszczyna.praca.gov.pl/.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress