Projekt Krok w przyszłość realizowany na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie

Projekt skierowany jest do 33 osób z niepełnosprawnościami, biernych zawodowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników projektu Krok w przyszłość. Osoby te zostaną w ramach projektu objęte wszechstronnym wsparciem społeczno-zawodowym, którego celem jest stworzenie warunków do przełamywania indywidualnych barier, utrudniających wejście na rynek pracy, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej oraz wsparcie w pełnym włączeniu społecznym dla uczestników. W ramach projektu przewidziano dla uczestników następujące formy wsparcia:

 

  1. Warsztaty aktywizacyjne, których celem jest wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności poruszania się po rynku pracy.
  2. Stworzenie ścieżki reintegracji zawodowej dla każdego uczestnika projektu – każdy uczestnik projektu spotkał się z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb oraz możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy, kwalifikacji zawodowych, doświadczeń i zainteresowań zawodowych.
  3. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej – gdzie uczestnicy poznają zarówno psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy, radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej etc. ale także, poprzez m.in. ćwiczenia na fantomach, zdobędą praktyczne umiejętności i wiedzę dotyczącą udzielenia pomocy w sytuacji np. wypadku samochodowego, złamania, zakrztuszenia, zatrzymania akcji serca etc.
  4. Kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kompetencje – uczestnicy projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w kursach zawodowych oraz zdobyć kwalifikacje potwierdzone egzaminem (obsługa wózka widłowego, ECDL etc.) lub wziąć udział w szkoleniach podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe (np. obsługa kasy fiskalnej, kurs florysta-bukieciarz etc.), Szkolenia realizowane będą w oparciu o IPD oraz zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.
  5. Staże zawodowe – czterech uczestników projektu bierze udział w trzymiesięcznych stażach zawodowych. Staże dopasowane będą do potrzeb, umiejętności i zainteresowań uczestników projektu oraz do potrzeb lokalnego rynku pracy. Staże realizowane są w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie oraz w firmie sprzątającej BHP Protect System.
  6. Wsparcie trenera pracy – zadaniem trenera pracy będzie wspieranie uczestników projektu w podejmowanych formach aktywizacji – kursach, szkoleniach, stażach, monitorowanie działań zmierzających do podjęcia pracy, spotkania indywidualne i/lub grupowe, w zależności od potrzeb oraz znalezienie miejsc stażowych dla uczestników projektu.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress