Rozpoczynamy rekrutację do projektu pt.: „Akademia Rozwoju Liderów NGO”!

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju serdecznie zaprasza mikołowskie organizacje pozarządowe do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu formalno- prawnych oraz finansowo- księgowych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej w ramach projektu pt.: „Akademia Rozwoju Liderów NGO”, współfinansowanego ze środków Gminy Mikołów na rok 2018.
Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31 grudnia 2018 roku wiedzy z zakresu formalno- prawnych oraz finansowo- księgowych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej przez przedstawicieli około 15 organizacji działających na terenie Gminy Mikołów.

 

W ramach projektu „Akademia Rozwoju Liderów NGO” zorganizowanie zostanie 8 szkoleń, które odbywać się będą raz na miesiąc, w soboty, w godzinach od 9.00 do 16.00 w okresie marzec- czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2018 roku.

 

Planowane terminy szkoleń (mogą ulec nieznacznej zmianie):

03 marca 2018 roku;
14 kwietnia 2018 roku;
12 maja 2018 roku;
16 czerwca 2018 roku;
15 września 2018 roku;
13 października 2018 roku;
16 listopada 2018 roku;
01 grudnia 2018 roku.

 

Poniżej przedstawiamy ramowy zakres tematyczny szkoleń:
1) Obowiązki sprawozdawcze – CIT, PIT, obowiązkowe sprawozdania roczne;
2) Najważniejsze zmiany prawne w 2018 dotyczące NGO;
3) RODO- ochrona danych osobowych w NGO;
4) Statut organizacji – ważne zapisy, nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach;
5) Wniosek do KRS- zasady sporządzania, zasady uzupełniania;
6) Uchwały organów organizacji- tryb podejmowania i treść;
7) Jak czytać sprawozdania finansowe – bilans (aktywa, pasywa), rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa;
8) Jak czytać dokumenty finansowe – listy płac, faktury, rachunki;
9) Opisywanie dokumentów księgowych – o czym należy pamiętać;
10) Obieg dokumentów księgowych;
11) Zawieranie umów (cywilnoprawnych, o pracę);
12) Wolontariat w organizacji pozarządowej – umowy, karty świadczeń wolontariackich, oświadczenia o pracy społecznej członków organizacji;
13) Zobowiązania organizacji wobec ZUS i US;
14) Umowa o pracę i obowiązki pracodawcy;
15) Rozliczanie delegacji i ryczałtów;
16) Finansowanie działań organizacji- zbiórki publiczne, darowizny (darowizny dla NGO, darowizny przekazywane przez NGO, podatek od czynności cywilnoprawnych) , umowy, licytacje, składki, pozyskiwanie środków za pomocą Internetu, sponsoring, loterie fantowe;
17) Działalność statutowa – odpłatna, nieodpłatna, gospodarcza;
18) Prowadzenie kasy fiskalnej w organizacji;
19) VAT w organizacji;
20) Obowiązkowe uchwały w NGO na zakończenie roku i początek nowego;
21) Polityka rachunkowości i plan kont;
22) Zamknięcie roku budżetowego i obowiązki NGO na koniec roku budżetowego;
23) Odpowiedzialność Zarządu – np. karno- skarbowa, zobowiązania publiczno- prawne, odpowiedzialność za sprawozdania finansowe.

 

 

Szczegółowy program szkoleń zostanie przedstawiony uczestnikom po dokonaniu rekrutacji. Może ulec nieznacznej zmianie w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na konkretne tematy przez samych uczestników.

 

Szkolenia odbywać się będą w Domku Parkowym w Mikołowie. Zapewniamy przerwę kawową oraz ciepły posiłek w trakcie szkolenia.

 

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy organizacji:
Akademia Rozwoju Liderów NGO- zgłoszenie udziału organizacji w projekcie

do dnia 26 lutego 2018 roku

Wypełniając formularz zgłoszeniowy organizacja zobowiązuje się do oddelegowania przynajmniej jednego przedstawiciela na każde z ośmiu szkoleń. Ze względu na różne funkcje pełnione w organach organizacji przez poszczególne osoby prosimy o zapewnienie przez organizację co najmniej dwóch przedstawicieli, którzy wezmą udział w projekcie.

W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział więcej niż jednego przedstawiciela organizacji w poszczególnych szkoleniach.

 

 

Projekt pt.: „Akademia Rozwoju Liderów NGO” współfinansowany jest ze środków Gminy Mikołów na rok 2018

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress