Zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2018

W oparciu o zasadę konkurencyjności ogłaszamy zamówienie, którego przedmiotem jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkie informacje są dostępne w ogłoszeniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097394

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress