Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Senior dla seniora”

01 kwietnia 2019 roku stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju rozpoczęło realizację projektu pt.: „Senior dla seniora”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem głównym jest zwiększenie partycypacji oraz aktywności społecznej minimum 75 seniorów z terenu Katowic, Mikołowa i Łazisk Górnych poprzez przygotowanie do aktywności, zwiększenie poczucia wagi zaangażowania 45 seniorów liderów w realizacje działań w ramach wolontariatu, ukierunkowanych na organizacje i przeprowadzenie inicjatyw społecznych, w tym długoterminowych dostosowanych do rzeczywistych potrzeb seniorów, aktywizujących minimum 30 osób po 60 roku życia z terenów objętych wsparciem projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami projektu oraz oferowanymi formami wsparcia:

 

Formy wsparcia w ramach projektu – grupa mikołowska

Etap 1 – rekrutacja

15 uczestników, konieczność złożenia formularza zgłoszeniowego oraz gotowość do podpisania umowy wolontariackiej po drugim etapie projektu (po szkoleniach i warsztatach).

Etap 2 – szkolenia i warsztaty

Celem jest przygotowanie uczestników projektu do podejmowania działań ukierunkowanych na wspieranie innych seniorów w lokalnym środowisku oraz za zdobycie umiejętności i kompetencji pozwalających na swobodne angażowanie się w działalność w środowisku lokalnym.

Szkolenie 1: WARSZTATY MOTYWACYJNE

Ich celem jest wzmocnienie motywacji seniorów do podejmowania własnej aktywności oraz do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą motywowania innych do angażowania się w działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Program:

– podstawy motywacji, diagnoza indywidualnych czynników motywacyjnych, poczucie kontroli nad własną aktywnością, przeciwdziałanie wyuczonej bezradności, motywowanie innych i zapobieganie czynnikom demotywującym.

Czas trwania 15 godzin, 3 dni. Miejsce – Mikołów (prawdopodobnie Dom Kultury).

Podczas zajęć zapewnimy poczęstunek w postaci przerwy kawowej oraz ciasteczek.

Szkolenie 2: EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z ZESPOLE – warsztaty wyjazdowe.

Ich celem jest wyposażenie uczestników w w wiedzę i umiejętności pozwalające na budowanie konstruktywnej współpracy w zespole zadaniowym. Uczestnicy nauczą się, jak przygotowywać działania na rzecz innych seniorów oraz na rzecz lokalnej społeczności. Ideą warsztatów wyjazdowych jest też integracja uczestników.

Program:

– efektywna współpraca w zespole, skuteczne porozumiewanie się,  organizacja i podział ról wewnątrz grupy, budowanie atmosfery wsparcia.

Czas trwania – 16 godzin, 2 dni.

Szkolenie realizowane będzie weekendowo, w jednej z malowniczych miejscowości na południu Polski (Wisła, Ustroń). Uczestnikom zapewniamy przejazd, ubezpieczenie NNW, nocleg, wyżywienie oraz integracyjne spotkanie.

Szkolenie 3 – WARSZTATY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH

Celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające na nawiązywanie  efektywnych relacji interpersonalnych oraz na pełnienie roli lidera w społeczności.

Program:

– komunikacja interpersonalna, budowanie adekwatnej samooceny, radzenie sobie z negatywnymi emocjami, trening asertywności.

Czas trwania – 15 godzin, 3 dni. Miejsce – Mikołów (prawdopodobnie Dom Kultury).

Podczas zajęć zapewniamy poczęstunek w postaci przerwy kawowej i ciasteczek.

Szkolenie 4: LIDER LOKALNY

Celem zajęć jest zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie angażowania się poprzez wolontariat seniorów i partycypację społeczną, np. poprzez udział w decyzjach lokalnych władz, prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnych, budżetu obywatelskiego, promowania inicjatyw, współpracy z lokalną społecznością, lokalnym biznesem etc.

Program:

– partycypacja społeczna seniorów, pozyskiwanie środków (budżet obywatelski), współpraca ze społecznością lokalną, prowadzenie konsultacji społecznych, współpraca z lokalnymi instytucjami kultury. Nawiązywanie współpracy z lokalnymi władzami.

Czas trwania – 20 godzin, 4 dni. Miejsce – Mikołów (prawdopodobnie Dom Kultury).

Podczas zajęć zapewniamy poczęstunek w postaci przerwy kawowej i ciasteczek.

Etap 3 – Realizacja inicjatyw lokalnych

Każda z trzech grup otrzyma dwa granty, w łącznej wysokości 5 000,00 zł na realizacje swoich pomysłów na rzecz seniorów w ich miejscowości.

Realizacja tej części projektu będzie podzielona na 3 części.

Część 1 – Warsztaty „Senior-organizator”

Celem jest wypracowanie inicjatyw skierowanych do seniorów w społeczności lokalnej. Ideą jest, aby inicjatywy były długofalowe oraz żeby jedna z nich weszła w stały repertuar działań skierowanych do lokalnych seniorów. Inicjatywy mają być zespołem działań rozłożonych w pewnej perspektywie czasu. Mogą to być np. cykliczne wyjścia do instytucji kulturalnych, organizację festynów, wspólne wycieczki, prezentację dokonań, zajęcia poprawiające sprawność poznawczą, kondycję psychiczną, wzajemne uczenie się, wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie zdrowotnym, inicjatywy sportowe, wymianę przepisów kulinarnych, działania samopomocowe czy partycypacyjne.

Efektem finalnym warsztatów będzie wypracowanie 6 projektów inicjatyw.

25 godzin zajęć, 5 dni. Miejsce – Mikołów (prawdopodobnie Dom Kultury).

Podczas zajęć zapewniamy poczęstunek w postaci przerwy kawowej i ciasteczek.

Część 2 – konsultacje społeczne

Ich celem jest skonsultowanie wymyślonych przez seniorów inicjatyw ze społecznością lokalną, pod kątem rzeczywistego korespondowania projektów z potrzebami lokalnej społeczności oraz zainteresowania seniorów udziałem w planowanych inicjatywach.

Spotkania Word Cafe – 2 spotkania po 3 godziny każde, na które zostaną zaproszeni seniorzy z lokalnej społeczności, przedstawiciele lokalnego samorządu, oraz instytucji i organizacji pozarządowych. Seniorzy – liderzy, uczetsnicy projektu wraz z moderatorem, będą prowadzić takie spotkania. Przygotują także informację o spotkaniach i rozpropagują ją w społeczności lokalnej.

Część 3 – przeprowadzenie inicjatyw

Zadaniem seniorów będzie zaproszenie osób po 60 roku życia do udziału w zaplanowanych inicjatywach.  Grupa inicjatywna seniorów będzie wspierana przez opiekuna, którego zadaniem będzie pomoc merytoryczna przy całym etapie planowania i realizacji inicjatyw.

Część 4 – podsumowanie inicjatyw i upowszechnianie dobrych praktyk

  • Spotkanie podsumowujące – uczestnikami będą seniorzy uczestniczący w projekcie oraz seniorzy ze społeczności lokalnej. Celem jest zaprezentowanie wniosków, sukcesów oraz sposobu organizacji poszczególnych inicjatyw, a także wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń. Każda grupa zaprasza do swojego miasta inne grupy i prezentuje swoje inicjatywy.

Na spotkaniu zostanie zapewniony poczęstunek. Czas trwania – ok. 3 h.

  • Seminarium prezentujące dobre praktyki – prezentacja rezultatów projektu i inicjatyw, promowanie działań skierowanych na seniorów, propozycja nowych działań na rzecz seniorów. Na seminaria zostaną zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz i prelegenci.

 

Liczba uczestników – ok. 60 osób, czas trwania – ok 3 h. Na seminarium zostanie zapewniony poczęstunek.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Dokumentacja rekrutacyjna:

Regulamin uczestnictwa w projekcie Senior dla Seniora

Załącznik nr 1- formularz zgłoszeniowy do projektu Senior dla seniora- doc

Załącznik nr 1- formularz zgłoszeniowy do projektu Senior dla seniora- pdf

Załącznik nr 2- formularz zgłoszeniowy do INICJATYWY w ramach projektu Senior dla seniora- doc

Załącznik nr 2- formularz zgłoszeniowy do INICJATYWY w ramach projektu Senior dla seniora- pdf

 

„Senior dla seniora”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress