AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH

Centrum Społecznego Rozwoju specjalizuje się w reintegracji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 2009 roku realizuje projekty aktywizacyjne finansowane z funduszy europejskich skierowane do różnych grup odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  oraz wpis jako agencja pośrednictwa pracy. W latach 2012 -2015 prowadziliśmy Klub Integracji Społecznej.  Prowadzimy działania głownie w obszarze podregionu tyskiego wchodząc we współpracę z parterami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.

W latach 2013 -2016 CSR było partnerem samorządu w projektach systemowych ośrodków pomocy społecznej  w Łaziskach Górnych, Wyrach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie. Projekty te ukierunkowane były na aktywizację osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych.  W okresie 2014-2015 CSR realizowało projekt skierowany do bezrobotnych osób niepełnosprawnych „Masz Staż Szansę Masz”. W ramach projektu zorganizowano 40 staży w powiecie pszczyńskim i mikołowskim. Od 2014 do 2015 CSR realizował projekt w powiecie mikołowskim „Laboratorium przedsiębiorczości i technologii” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Projekt przewidywał aktywizację zawodową uczniów i preorientację zawodową. Od 2018 roku CSR realizuje projekt aktywizacji zawodowej:

  • „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu”

Projekt ten skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji w Orzeszu.

CSR posiada wyspecjalizowaną kadrę doradców zawodowych, psychologów, trenerów, trenerów pracy. Osoby zatrudnione w CSR posiadają od 5 do 10 lat doświadczenia zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej różnych grup osób.  Usługi, w których specjalizuje się kadra Centrum Społecznego Rozwoju to:

  • Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży;
  • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania;
  • Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne osób w wejściu na rynek pracy;
  • Warsztaty aktywizacji zawodowej;
  • Treningi umiejętności społecznych;
  • Usługi trenera pracy;
  • Usługi pośrednictwa pracy;
  • Organizowanie staży, prac społecznie użytecznych;
  • Pośrednictwo pracy.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress