Współpraca się opłaca – samorząd dla rad, rady dla samorządu

Tytuł projektu: „ Współpraca się opłaca – samorząd dla rad, rady dla samorządu”.

Projekt jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.
Kwota dofinansowania: 139 980,00 zł
Okres realizacji: 07/2021 – 12/2021

Projekt ma na celu zwiększenie partycypacji rad (seniorów, młodzieżowych, pożytku publicznego) w
realizacji polityk lokalnych w podregionie tyskim. Jego celem jest zarówno wzmocnienie kompetencji
członków rad, sieciowanie ich z samorządem oraz organizacjami pozarządowymi jak i utworzenie
nowych rad w oparciu o potencjał liderów.

W ramach projektu zaplanowano działania związane ze szkoleniami dla istniejących rad oraz
szkoleniami dla liderów celem stworzenia nowych rad. Wspólne szklenia dla członków rad, ngo i
samorządu celem stworzenia partnerstwa. Utworzenie min 1 nowej Rady (pożytku, seniorów,
młodzieżowej). Opracowanie min. 5 inicjatyw zwiększających partycypację społeczną mieszkańców z
udziałem rad i NGO. Zainicjowanie faktycznej współpracy pomiędzy radami, organizacjami
pozarządowymi, administracją samorządową poprzez realizację WORLD Cafe w 3 gminach.

Odbiorcy:
– 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych z min. 10 NGO działających na terenie podregionu
tyskiego województwa śląskiego,
– 15 przedstawicieli istniejących rad (seniorów, pożytku publicznego młodzieżowych),
– 15 pracowników samorządowych z min. 5 samorządów objętych projektem, radnych w tym osoby
odpowiedzialne za współpracę z NGO, dotacje, konsultacje społeczne, zamówienia publiczne,
– pośredni odbiorcy wsparcia ok. 50 osób (uczestnicy Word Cafe oraz inicjatyw społecznych).

 

Działania:

1/ Akademia Aktywnego Obywatela:

– Cykl szkoleń wyjazdowych mających na celu poznanie narzędzi partycypacji i kształtowania polityki
społecznej przez NGO i Rady.

– Szkolenie Design Thinking – jego celem jest pobudzenie kreatywności oraz myślenia projektowego.

2/ Budowanie partnerstwa RADY-NGO-JST :
– Szkolenie wyjazdowe nt. budowania partnerstwa. Podczas szkolenia przedstawione zostaną korzyści
z budowania partnerstwa oraz zastosowane będą narzędzia które takie partnerstwa budują zgodne z
Modelem Partnerstwa Lokalnego.
– Doradztwo indywidualne dla przedstawicieli samorządu w obszarze partycypacji m. in. w zakresie
budowania partnerstwa z samorządem, konsultacji społecznych, inicjatyw lokalnych.
– Seminarium na temat tworzenia i funkcjonowania Rady.

3/ Realizacja inicjatyw partycypacyjnych:
– W ramach tego działania uczestniczy szkoleń Akademia Aktywnego Obywatela będą realizować
opracowane przez siebie inicjatywy partycypacyjne i angażować do nich mieszkańców powiatów.
Przewidujemy dofinansowanie dla 5 najlepszych po 3000zł.
– Organizacja trzech warsztatów w formie World Cafe z udziałem rad, organizacji, samorządów i
mieszkańców. Uczestnicy spotkania pracować będą w oparciu o stoliki tematyczne w zakresie
współpracy i zrównoważonego rozwoju w odwołaniu się także do międzynarodowych standardów
współpracy międzysektorowej.

 

 

Kontakt

  • Centrum Społecznego Rozwoju, tel.: +48 32 444 64 53, e-mail: biuro@csr.biz.pl
  • Aleksandra Rybka – aleksandra.rybka@csr.biz.pl tel. 505331889
  • Aleksandra Widuch – aleksandra.widuch@csr.biz.pl tel. 796658742

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress