Placówka wsparcia dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą w ramach zadania publicznego pt.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego z uwzględnieniem elementów profilaktyki uzależnień, w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju oraz Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Obecna siedziba mieści się w Szkole Podstawowej przy ulicy Bukowiny 19 w Orzeszu. Celem działania Placówki jest: łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowania, poprawa społecznego funkcjonowania, zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia u wychowanków. Ponadto placówka dba o zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (akceptacji, bezpieczeństwa, zaufania), rozwijanie zdolności i zainteresowań. Powyższe cele osiągane są poprzez stałą pracę z rodziną dziecka, instytucjami pomocy społecznej i placówkami oświatowymi. Organizowane są również spotkania z rodzicami dzieci, indywidualne poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne. Placówka organizuje imprezy środowiskowe, zajęcia profilaktyczne i edukacyjne. W okresie wakacji letnich i zimowych zajęcia prowadzone są w różnych formach: półkolonii, obozów, wyjazdów, wycieczek itp. Opieką Placówki objęte są dzieci od szóstego do szesnastego roku życia.

Kontakt

Telefon: 503 878 672, Kierownik: Jolanta Żychoń,
Wychowawcy: Dominika Piecha, Elwira Kajstura-Pacha,
Psycholog: Katarzyna Leszczyńska,
adres: ul. Bukowina 19, 43-180 Orzesze, email: przystan@csr.biz.pl

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress