Placówka wsparcia dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą w ramach zadania publicznego pt.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego z uwzględnieniem elementów profilaktyki uzależnień, w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju oraz Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Obecna siedziba mieści się w Orzeskim Centrum Możliwości, ul. Świętego Wawrzyńca 13. Celem działania Placówki jest: łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowania, poprawa społecznego funkcjonowania, zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia u wychowanków. Ponadto placówka dba o zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (akceptacji, bezpieczeństwa, zaufania), rozwijanie zdolności i zainteresowań. Powyższe cele osiągane są poprzez stałą pracę z rodziną dziecka, instytucjami pomocy społecznej i placówkami oświatowymi. Organizowane są również spotkania z rodzicami dzieci, indywidualne poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne. Placówka organizuje imprezy środowiskowe, zajęcia profilaktyczne i edukacyjne. W okresie wakacji letnich i zimowych zajęcia prowadzone są w różnych formach: półkolonii, obozów, wyjazdów, wycieczek itp. Opieką Placówki objęte są dzieci od szóstego do szesnastego roku życia.

Kontakt

Telefon: 503 878 672, Kierownik: Marianna Kopeć,
Wychowawcy: Mirosława Dąbrowska, Emilia Grodecka
Psycholog: Marianna Kopeć, Anna Pilszek,
adres: ul. Św. Wawrzyńca 13, 43-180 Orzesze, email: marianna.kopec@csr.biz.pl

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress