Placówka wsparcia dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań dla Młodych” w Orzeszu
CZAS REALIZACJI:
01.04.2019-31.12.2024
KWOTA DOFINANSOWANIA na rok 2024:
225 500,00 ZŁ
CEL GŁÓWNY:
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego z uwzględnieniem elementów profilaktyki
uzależnień, w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Orzeszu na
rok 2024
Celem realizowanego zadania jest prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej
wsparcia dziennego w Mieście Orzesze – jedna placówka prowadzona w formie opiekuńczej,
zapewniająca minimum 20 miejsc przez 5 dni roboczych w tygodniu po 4 godziny dziennie w
przedziale czasowym: 13:00 – 18:00. W dni wolne od zajęć dydaktycznych godziny otwarcia
placówki mogą ulec zmianie.
Placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego powinna zapewnić w
szczególności: – opiekę i wychowanie; – pomoc w nauce; – organizację czasu wolnego, rozwój
zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych; – stałą pracę z rodziną dziecka, –
zapewnienie posiłku dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania dzieci i młodzieży, –
realizacja elementów profilaktyki uzależnień

Wychowawcy: Anna Budniok, Wioleta Czardybon
Psycholog: Marianna Kopeć
adres: ul. Św. Wawrzyńca 13, 43-180 Orzesze,

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress