Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Tytuł projektu: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”
Wartość projektu: 8 977 254,99 zł, dofinansowanie: 8 528 392,24 zł, w tym: dofinansowanie ze środków unijnych: 7 630 666,74 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 897 725,50 zł.
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomi Społecznej funkcjonuje jako konsorcjum tworzone przez:
 • stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju(Lider),
 • Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Katowicach (partner),
 • Miasto Gliwice/ Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (partner);
 • Gmina Dąbrowa Górnicza (partner);
 • stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Jaworznie (partner);

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: Od 01 września 2015 roku do 31 sierpnia 2018 roku
Projekt jest skierowany do:

 • dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • dla podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, WTZ, ZAZ itp.) i ich pracowników;
 • dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych;
 • dla partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców.

ROWES prowadzi usługi w zakresie:

 • doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na rzecz rozwoju PES;
 • udzielenie dotacji na zakładanie PS;
 • wsparcie już funkcjonujących PS w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc;
 • animacji środowisk lokalnych w rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich.
 • wyszukiwanie, promowanie i wdrażanie długookresowych źródeł finansowania PES.

Ośrodek obejmuje swoim funkcjonowaniem subregion centralno-południowy powiaty: Gliwice, Jaworzno, Tychy, Mysłowice, Zabrze, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński.
W ramach projektu planowane jest utworzenie 107 miejsc pracy oraz objęcie wsparciem 496 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kontakt

 • FRES, tel.: 501 696 644, e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
 • CSR, tel.: +48 32 444 64 53, e-mail: biuro@csr.biz.pl
 • GCOP, tel.: 32 238 81 67 , e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl

Do pobrania

Dokumenty i pliki do pobrania dostępne na stronie rowes.com.pl

INFORMACJA O PROJEKCIE

„Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanym w ramach osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne, Działania 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałania 9.3.1. Wspieranie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
KWOTA DOFINANSOWANIA – 8 528 392,24 zł
OKRES REALIZACJI – Od 01 września 2015 roku do 31 sierpnia 2018 roku

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress