Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomi Społecznej

Tytuł projektu: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0”
Wartość projektu: 18 977 379,92 zł, dofinansowanie: 18 620 590,92 zł, w tym: dofinansowanie ze środków unijnych: 16 130 772,93 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 2 489 817,99 zł.
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomi Społecznej 2.0 funkcjonuje jako konsorcjum tworzone przez:
 • Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Katowicach (Lider),
 • stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju (partner),
 • Miasto Gliwice/ Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (partner);

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.12.2023

Projekt jest skierowany do:

 • dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • dla podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, WTZ, ZAZ itp.) i ich pracowników;
 • dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych;
 • dla partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców.

ROWES 2.0 prowadzi usługi w zakresie:

 • doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na rzecz rozwoju PES;
 • udzielenie dotacji na zakładanie PS;
 • wsparcie już funkcjonujących PS w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc;
 • animacji środowisk lokalnych w rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich.

Ośrodek obejmuje swoim funkcjonowaniem subregion centralno-południowy powiaty: Gliwice, Jaworzno, Tychy, Mysłowice, Zabrze, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński.

W ramach projektu planowane jest utworzenie 327 miejsc pracy oraz objęcie wsparciem 1 008 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

 

Kontakt

 • FRES, tel.: 501 696 644, e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
 • CSR, tel.: +48 32 444 64 53, e-mail: biuro@csr.biz.pl
 • GCOP, tel.: 32 238 81 67 , e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl

Do pobrania

Dokumenty i pliki do pobrania dostępne na stronie rowes.com.pl

INFORMACJA O PROJEKCIE

„Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2” realizowanym w ramach osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne, Działania 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałania 9.3.1. Wspieranie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

KWOTA DOFINANSOWANIA -18 620 590,92 zł
OKRES REALIZACJI – Od 01 września 2018 roku do 31 grudnia 2023 roku

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress