Senior społecznik na plus

Tytuł projektu: „Senior społecznik na plus”

Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
Kwota dofinansowania: 113206,00 zł
Okres realizacji: 05/2021 – 12/2021

Projekt skierowany jest do seniorów z terenu powiatu mikołowskiego, pszczyńskiego i miasta

Tychy, którzy wyrażają zainteresowanie udziałem w szeregu działań o charakterze edukacyjno–rozwojowym przygotowujących do aktywności społecznej poprzez realizację w ramach wolontariatu działań skierowanych do społeczności lokalnej seniorów. Projekt zakłada przygotowanie przyszłych liderów – seniorów, którzy będą stanowić bazę do prowadzenia dalszych działań w społeczności lokalnej obejmujących zaplanowanie oraz realizację inicjatyw, które będą docelowo potencjalnie stanowić stały element wsparcia seniorów w lokalnej społeczności z w/w miast (współpraca z lokalnymi instytucjami

samorządowymi i pozarządowymi). Przeszkoleni liderzy seniorzy będą organizować zajęcia, wydarzenia oraz inne inicjatywy o charakterze cyklicznym i długoterminowym, które wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb lokalnych społeczności seniorów i wiążą się z oczekiwaniami tej grupy. Przewiduje się realizację inicjatyw, w które włączą się również seniorzy z lokalnej społeczności dotychczas bierni -„wyciągnięci z domu”. Przeszkoleni seniorzy będą zaangażowani w działania wprowadzające ideę tworzenia Rad/Forów seniorów w poszczególnych gminach.

Ich przygotowanie będzie stanowić bazę do prowadzenia dalszych działań w społeczności lokalnej obejmujących min.:

-planowanie oraz realizacja inicjatyw senioralnych,

-lobbowanie i inicjowanie tworzenia Rad/Forów Seniorów,

-udział w konsultacjach społecznych,

-aktywny udział w życiu publicznym.

Potrzeba realizacji projektu wynika z ze zgłaszanego zapotrzebowania seniorów, którzy dotychczasowo współpracowali ze Stowarzyszaniem lub uczestniczyli w działaniach Stowarzyszenia skierowanych do społeczności seniorów.

 

Odbiorcy:
Łączna grupa osób 60+ objętych wsparciem w ramach tych działań będzie wynosić 90 osób (wraz z seniorami – liderami).

 

Działania:

W ramach projektu planujemy realizację działań w trzech etapach następujących po sobie:

I etap – przygotowanie seniorów – liderów:

Warsztaty wyjazdowe (3 dni) „Efektywna współpraca w zespole” – celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na budowania konstruktywnej współpracy w zespołach zadaniowych.
Warsztaty kompetencji cyfrowych – tematyka warsztatów obejmować będzie kreatywną pracę ze smartfonem. Podczas zajęć odpowiemy między innymi na pytania: Jak robić dobre zdjęcia i filmy? Jak komunikować się i organizować spotkania za pomocą aplikacji? Jak planować działania z wykorzystaniem narzędzi Google? Jak wykorzystać media społecznościowe? – stacjonarnie.
Szkolenie Lider lokalny – szkolenie ukierunkowane na zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie możliwości angażowania się poprzez wolontariat seniorów i partycypacji społecznej, w tym w decyzjach podejmowanych przez lokalne władze; prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnej – stacjonarnie.
II etap – realizacja inicjatyw partycypacyjnych:

Warsztaty senior – organizator – celem jest wypracowanie planu inicjatyw skierowanych do seniorów ze społeczności lokalnej. Inicjatywy będą mieć charakter zespołu działań rozłożonych w dłuższym okresie czasu. Efektem finalnym warsztatów będzie wypracowanie projektów inicjatyw.
Realizacja 6 inicjatyw senioralnych na terenie powiatu.
III etap – samoorganizacja i współpraca lokalna

Podjęte zostaną działania ukierunkowane na utworzenie formalnej Rady/Forum Seniorów. Zorganizowane zostaną kawiarenki obywatelskie w formule WORD CAFE. Dodatkowo odbędzie się seminarium poświęcone tworzeniu Rad/Forów Seniorów wraz z prezentacją modelu wypracowanego w drugim etapie projektu. Na seminarium zostaną zaproszeni seniorzy z lokalnej społeczności, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz instytucji i organizacji pozarządowych.

Zasady udziału w projekcie

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatu mikołowskiego oraz pszczyńskiego w Województwie Śląskim do 10 sierpnia 2021 r.
Uprawnione do udziału w projekcie są osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie powiatu mikołowskiego i pszczyńskiego.
Udział w projekcie i wszystkich jego aktywnościach jest nieodpłatny.
Udział w warsztatach wyjazdowych jest obowiązkowy.
Zasady udziału w szkoleniach stacjonarnych zostaną uzgodnione z uczestnikami każdej lokalizacji bezpośrednio, zgodnie z ich oczekiwaniami – preferowana intensywność, godziny, itd. Zajęcia stacjonarne będą odbywały się we wszystkich lokalizacjach, uczestnicy sami wybiorą gdzie chcą chodzić na spotkania.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do wzięcia udziału w min. 1 kawiarence obywatelskiej.

W ramach projektu planowane są do osiągnięcia następujące rezultaty:

1.      Liczba seniorów z powiatu mikołowskiego i pszczyńskiego, którzy zwiększą swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie współpracy zespołowej, motywacji oraz kompetencji społecznych – 45,

2.      Liczba seniorów z powiatu mikołowskiego i pszczyńskiego, którzy zwiększą swoje przygotowanie do realizacji inicjatyw lokalnych skierowanych do osób po 60 roku życia – 45,

3.      Liczba podpisanych umów o wolontariat na działania ukierunkowane na aktywizację społeczności seniorów na terenie objętym wsparciem projektu – 15,

4.      Liczba przygotowanych oraz zrealizowanych inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności seniorów na terenie objętym wsparciem projektu – 6,

5.      Liczba osób z terenów objętych wsparciem projektu, w tym seniorów, w tym ze społeczności lokalnej, przedstawicieli instytucji, którzy zwiększą świadomość konieczności i możliwości realizacji długoterminowych działań skierowanych do seniorów – 90,

6.      Utworzenie min. 1 Rady/Forum Seniorów na terenie gmin powiatu mikołowskiego lub pszczyńskiego.

 

 

 

Kontakt

  • Łaziska Górne – Aleksandra Widuch, tel: 796-658- 742, mail: aleksandra.widuch@csr.biz.pl
  • Mikołów – Aleksandra Rybka, tel: 505-331-889, mail: aleksandra.rybka@csr.biz.pl
  • Pszczyna – Justyna Tulaja, tel: 602-397-937, mail: justyna.tulaja@csr.biz.pl

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress