JST-NGO – zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej

Tytuł projektu: „JST-NGO – zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej”

Projekt jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 116 240,00

Okres realizacji: 06/2020 – 11/2020

 

Realizacja projektu pozwoli wzmocnić działania obywatelskie w regionie, zwiększyć partycypację

społeczną organizacji pozarządowych oraz zainicjować współpracę międzysektorową.

Cel: Silne i przygotowane organizacje pozarządowe biorą czynny udział w realizacji polityk lokalnych.

 

W ramach projektu zaplanowano działania :

1) Zbudowanie partnerstwa miedzy samorządem a NGO w podregionie tyskim.

2) Przygotowanie i wyposażenie 15 organizacji w narzędzia partycypacji społecznej.

3)Przygotowanie i wyposażenie 7 samorządów w narzędzia pozwalające na lepszą współpracę z 3

sektorem m. innymi wykorzystanie klauzul społecznych

3) Utworzenie min 1 Rady Pożytku Publicznego

4) Opracowaniem min. 3 inicjatyw zwiększających partycypację społeczną mieszkańców

5) Zainicjowanie faktycznej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, administracją

samorządową poprzez realizację WORLD Cafe w 3 gminach.

 

Odbiorcy:

– 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych z min. 15 NGO działających na terenie podregionu tyskiego województwa śląskiego,

– 15 pracowników z min 7 samorządów objętych projektem,

– pośredni odbiorcy wsparcia ok. 50 osób (uczestnicy Word Cafe oraz inicjatyw społecznych)

 

Działania:

1/ Akademia Partycypacji NGO (to jest dla NGO) – cykl szkoleń mających na celu poznanie narzędzi partycypacji i kształtowania polityki społecznej przez NGO. Akademia to szkolenia dwudniowe weekendowe (realizacja 09-10/2020):

– Opracowanie Inicjatywy partycypacyjnej, 3 najlepsze (po jednej w każdym powiecie objętym działaniami) uzyskają dofinansowania.

– Szkolenie Design Thinking -jego celem jest pobudzenie kreatywności oraz myślenia projektowego.

– Doradztwo indywidualne dla przedstawicieli NGO.

 

2/ Budowanie partnerstwa NGO – JST (dla NGO i JST) ,realizacja 09-10/2020:- szkolenie wyjazdowe nt. budowania partnerstwa. Przedstawione zostaną korzyści z budowania partnerstwa oraz zastosowane będą narzędzia które takie partnerstwa budują zgodne z Modelem Partnerstwa Lokalnego.

– Doradztwo indywidualne dla przedstawicieli samorządu w obszarze partycypacji m.innymi w zakresie -budowania partnerstwa z samorządem, klauzul społecznych, konsultacji społecznych.

– Seminarium na temat tworzenia Rady Pożytku Publicznego.

 

3/ Realizacja inicjatyw partycypacyjnych i World Cafe

– W ramach tego działania uczestniczy szkoleń Akademia Partycypacji NGO będą realizować opracowane przez siebie inicjatywy partycypacyjne i angażować do nich mieszkańców 3 powiatów. Projekty obejmowały będą działania zwiększające angażowanie mieszkańców w życie publiczne np.

kampanie, seminaria, warsztaty, happeningi. Przewidujemy dofinansowanie dla 3 najlepszych po 2500zł.

– ORGANIZACJA TRZECH WARSZTATÓW W FORMIE WORLD CAFE  z udziałem organizacji, samorządów i mieszkańców. Uczestnicy spotkania pracować będą w oparciu o stoliki tematyczne w zakresie współpracy i zrównoważonego rozwoju w odwołaniu się także do międzynarodowych standardów współpracy międzysektorowej.

 

 

Kontakt

  • Centrum Społecznego Rozwoju, tel.: +48 32 444 64 53, e-mail: biuro@csr.biz.pl
  • Aleksandra Rybka – aleksandra.rybka@csr.biz.pl
  • Aleksandra Widuch – aleksandra.widuch@csr.biz.pl
  • Justyna Tulaja – justyna.tulaja@csr.biz.pl
  • Agnieszka Ganiek – agnieszka.ganiek@csr.biz.pl

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress