WAŻNY GŁOS

Tytuł projektu: „WAŻNY GŁOS -Wsparcie i tworzenie samorządowych rad (seniorów, osób niepełnosprawnych, młodzieży, pożytku publicznego) w podregionie tyskim”.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Kwota dofinansowania: 83 484,53 EUR
Okres realizacji: 01/2022 – 09/2023
Projekt ma na celu zwiększenie partycypacji rad (seniorów, osób niepełnosprawnych, młodzieżowych,
pożytku publicznego) w realizacji polityk lokalnych w podregionie tyskim. Jego celem jest zarówno
wzmocnienie kompetencji członków rad, sieciowanie ich z samorządem oraz organizacjami
pozarządowymi jak i utworzenie nowych rad w oparciu o potencjał liderów.
W ramach projektu przeprowadzimy działania związane ze szkoleniami dla istniejących rad oraz
szkoleniami dla liderów celem stworzenia nowych rad, wspólne szkolenia wyjazdowe dla członków
rad, NGO i samorządu celem stworzenia partnerstwa. W ramach projektu zaplanowane jest
opracowanie min. 8 inicjatyw zwiększających partycypację społeczną mieszkańców z udziałem rad,
samorządu i NGO oraz zainicjowanie faktycznej współpracy pomiędzy radami, organizacjami
pozarządowymi, administracją samorządową poprzez realizację WORLD Cafe w 4 gminach.
Odbiorcy:
– Grupa 1 – przedstawiciele istniejących rad (seniorów, pożytku publicznego, młodzieżowych, ds.
osób niepełnosprawnych) – 20 osób.
– Grupa 2 – 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych, z min. 15 NGO
– Grupa 3 – pracownicy samorządowi, radni z min. 5 samorządów
– Grupa 4 – aktywni mieszkańcy, liderzy, osoby należące do grup potencjalnie tworzących rady – ok.
20 osób.
– Grupa -5 – mieszkańcy podregionu tyskiego – ok. 120 osób.

Działania:
1/ Akademia aktywnego obywatela
– Warsztaty wyjazdowe (integracja uczestników, zwiększenie ich kompetencji społecznych i
liderskich, budowanie zespołu).
– Akademia Partycypacji – cykl warsztatów stacjonarnych (poznanie narzędzi partycypacji i
kształtowania polityki społecznej przez mieszkańców, zapoznanie z tematem budżetu obywatelskiego,
inicjatywy lokalnej, narzędziami partycypacji, procesem konsultacji społecznych, zasadami działania
oraz procesem rejestracji stowarzyszeń oraz rad ) .
– Doradztwo specjalistyczne dla samorządów.

2/ Realizacja inicjatyw partycypacyjnych

– Przygotowanie oraz realizacja min. 8 inicjatyw partycypacyjnych po ok. 2000 zł każda w obszarze
demokratyzacji, włączających mieszkańców.

3/ Budowanie partnerstwa, rady dla rad
– Organizacja warsztatów Word Cafe w każdej z 4 gmin/powiatów objętych projektem.
– Szkolenia wyjazdowe dla NGO, samorządów i reprezentantów istniejących rad (wypracowanie
modelu współpracy z lokalnymi NGO, radami a samorządem oraz poznanie narzędzi efektywnej
komunikacji z mieszkańcami).
– Seminarium podsumowujące projekt nt. mechanizmów tworzenia i funkcjonowania rad.

 

 

 

 

Kontakt

  • Centrum Społecznego Rozwoju, tel.: +48 32 444 64 53, e-mail: biuro@csr.biz.pl
  • Aleksandra Rybka – aleksandra.rybka@csr.biz.pl tel. 505331889
  • Aleksandra Widuch – aleksandra.widuch@csr.biz.pl tel. 796658742

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress