Wyniki zapytania ofertowego z dnia 21.03.2017 na przeprowadzenie szkoleń zawodowych

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkoleń zawodowych, w związku z realizacją projektu pn. „SKILLS – skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim” w ramach Osi priorytetowej IX. Włącznie społecznie, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs RPO WSL na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego publikujemy wyniki zapytania ofertowego:

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 21.03.2017

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress