Rusza projekt: „JST-NGO- zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie „JST-NGO- zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej” finansowanego przez narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych w realizacji polityk lokalnych w podregionie tyskim województwa śląskiego. Projekt będzie realizowany w formie eksperymentu społecznego, którego celem jest zbadanie prawdziwości hipotezy: Silne i przygotowane organizacje pozarządowe biorą czynny udział w realizacji polityk lokalnych.

W projekcie planujemy udział 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 15 pracowników samorządowych, którzy wezmą udział w:

Akademii Partycypacji NGO – cyklu szkoleń online dla NGO mających na celu poznanie narzędzi partycypacji i kształtowania polityki społecznej przez organizacje pozarządowe;

warsztatach opracowywania inicjatywy partycypacyjnej przez NGO – trzy najlepsze pomysły uzyskają dofinansowanie na realizację w wysokości do 2 500,00 zł każdy;

warsztatach design thinking;

doradztwie indywidualnym dla NGO oraz JST w obszarze partycypacji, m. in. w zakresie budowania partnerstwa z samorządem, klauzul społecznych, konsultacji społecznych;

seminarium na temat tworzenia Rad Pożytku Publicznego;

warsztatach World Cafe z udziałem organizacji pozarządowym, samorządu oraz mieszkańców.

Projekt realizowany będzie do 30 listopada 2020 roku.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress