Szkolenie nt. Prawnych Aspektów Współpracy NGO-JST

W dniach 27 i 30.11.2020 roku odbyły się spotkanie online na temat Prawnych Aspektów współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, realizowane w ramach projektu pt.: „JST-NGO – zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej”,  w którym wzięli udział członkowie NGO i pracownicy samorządowi.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze aspekty z prawa o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przepisów o ochronie danych osobowych, Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress